ฝ่ายจัดการ
             
      01      
     

ชมพูนุช  ศักดิ์สิทธิ์
ผู้จัดการ

     
             
  02   03   04  
  ถนอม  คำธาร
รองผู้จัดการ
  รัชดาพร  สินันตา
รองผู้จัดการ
  สนธยา  แดงจันทร์ตา
รองผู้จัดการ
 
             
  05 06 07 08 09  
  ลำไพ  ไชยการ
หัวหน้าฝ่าย
เร่งรัดหนี้สิน
กรกช  อุดมทรัพย์
หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนสัญญา
สายนภา  ใจคำวัง
หัวหน้าฝ่าย
สินเชื่อ
ทวีศักดิ์  เทพทา
หัวหน้าฝ่าย
กฎหมาย
พิรุณ  อุดมทรัพย์
หัวหน้าฝ่าย
คอมพิวเตอร์
 
             
10   11   12   13
จีรัชญ์  ศิริบุญธรรม
หัวหน้าฝ่าย
การเงิน
  ลำพิง  เป็กธนู
หัวหน้าฝ่าย
เงินฝาก
  สมพงษ์  แก้วปานันท์
หัวหน้าฝ่าย
บัญชี
  ภัทธร  คำนาศักดิ์
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
             
14 15 16 17  18 19 20
สุภาพร  ทรรมมา
พนักงานฝ่าย
เร่งรัดหนี้สิน
อัจฉราพร  ยาวิเริง
พนักงานฝ่าย
สินเชื่อ
พิชริณี  รัตนวิมลชัย
พนักงานฝ่าย
ทะเบียนสัญญาฯ
กฤษณภรณ์  ซาวคำ
พนักงานฝ่าย
ทะเบียนสัญญา
umn
กนกเทียน เทียนทอง
พนักงานฝ่าย
การเงิน
พัลลภา อภิรักษ์สวัสดิ์
พนักงานฝ่าย
การเงิน
             
21 22 23 24 25 26 27
ชนัญชิดา  ยศภัทธไพศาล
พนักงานฝ่าย
เงินฝาก
สุภัคกุล  กาบคำ
พนักงานฝ่าย
เงินฝาก
ลัลลลิต  สิทธิวรนนท์
พนักงานฝ่าย
บัญชี
วิชาญ  อดุลพงศ์
พนักงานฝ่าย
พัสดุ
วราภรณ์  ดวงสนิท
พนักงานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
กฤษ์  อารยะศิลปธร
พนักงานฝ่าย
โปรแกรมเมอร์
กุลภัช  พลชนุกรณ์
พนักงานฝ่าย
สวัสดิการ
             
  29   28   30  
   พีรยุทธ  สงวนศรี
เจ้าหน้าที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  จงกลณี  ไชยยา
เจ้าหน้าที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
  ฐานิดา  เพียงใจคำ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงาน สส.ชสอ.
 
             
  31 32 33 34 35  
   นงลักษณ์ ลาวตูม
พนักงานบริการ
พัชรา ฟองแก้ว
พนักงานบริการ 
ดวงแก้ว รักแม่
พนักงานบริการ
ประเวทย์  ราชอุ่น
พนักงานบริการ
วุฒินันท์  ดอนลาว
พนักงานบริการ
 
             
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com