การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่กำหนด สามารถยื่นขอรับทุนได้ตามประกาศของสหกรณ์)

ประเภททุนจำนวนเงิน (บาท)
ชั้น ม.3 1,000.00
ชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปีสุดท้าย 2,000.00
ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 3,000.00
ปริญญาโท ปีสุดท้าย (*ต้องเรียนต่อเนื่องจากปริญญาตรี) 4,000.00
ปริญญาเอก ปีสุดท้าย (*ต้องเรียนต่อเนื่องจากปริญญาโท) 5,000.00

2. สงเคราะห์คู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดาของสมาชิกเสียชีวิต

เป็นสวัสดิการเพื่อสงเคราะ์ให้แก่สมาชิกที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว(คู่สมรส,บุตร(อายุไม่เกิน25ปี), บิดา, มารดา
** ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการนี้ได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่เสียชีวิต

อายุการเป็นสมาชิกคู่สมรสบุตรบิดา-มารดา
ตั้งแต่ 1 เดือน 5,000.00 4,000.00 2,000.00
ตั้งแต่ 3 ปี 7,000.00 5,000.00 3,000.00
ตั้งแต่ 7 ปี 9,000.00 6,000.00 4,000.00
ตั้งแต่ 10 ปี 12,000.00 7,000.00 6,000.00

3. เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส(1-15 ธ.ค. ของทุกปี)

- จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกที่เกษียณอายุ 65 ปี ขึ้นไปตามอัตราในตารางต่อไปนี้

ช่วงอายุจำนวนเงินสวัสดิการ/คน/ปี
อายุ 65-70 ปี 1,000.00
อายุ 71-75 ปี 1,500.00
อายุ 76-80 ปี 2,000.00
อายุ 81-85 ปี 2,500.00
อายุ 86-90 ปี 4,000.00
อายุ 91-95 ปี 15,000.00
อายุ 96 ปี 30,000.00

4. สงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ

- สงเคราะห์ให้สมาชิกในวงเงิน 20% ของมูลค่าความเสียหายแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต่ำกว่ารายละ 1,000 บาท

**กรณีอัคคีภัย สงเคราะห์สมาชิก ในวงเงิน 20% ของมูลค่าความเสียหายแต่ไม่เกิน 50,000 บาท


5. สมนาคุณสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี

- ให้ของขวัญแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี


6. กองทุนสวัสดิการบำเหน็จ

- จ่ายดอกผลจากกองทุน ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และตาย ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ฯ

* จ่าย 30% ของดอกผลกองทุน จ่ายตามจำนวนหุ้น

* จ่าย 70% ของดอกผลกองทุน จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก


7. ประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก

- จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกคนโดยการทำประกันชีวิตกลุ่ม โดยสมาชิกจ่ายเอง(265 บาท/เดือน) ทุนประกัน 400,000 บาท  และสหกรณ์ฯ ทำให้ทุนประกัน 600,000 บาท


JSN Boot template designed by JoomlaShine.com